Stanovy

I. Poslání a cíle společnosti

§ 1

(1) GENETICKÁ SPOLEČNOST GREGORA MENDELA (dále jen GSGM) je dobrovolné sdružení pracovníků zabývajících se genetikou, a to jak profesionálně, tak soukromě z vlastního zájmu. Cílem GSGM je sdružovat genetické pracovníky a zájemce o genetiku, zprotředkovávat odbornou komunikaci mezi nimi navzájem i se zahraničními genetiky, zajišťovat jejich informovanost o nejnovějších směrech a poznatcích v oboru genetiky, vytvářet podmínky pro prezentaci jejich vědeckovýzkumné práce v oboru genetiky a podílet se na koncepční, poradenské, prognostické a jiné činnosti v tomto oboru.

(2) GSGM vznikla jako sdružení registrací ve smyslu zák.č. 83/1990 Sb.

(3) GSGM se vyčlenila z Československé biologické společnosti. Navazuje na program a činnost její Sekce pro obecnou genetiku (přejmenovanou v roce 1990 na GSGM), a je proto v tomto smyslu pokračování této sekce jako samostatná společnost.

 

§ 2

(1) GSGM je právnickou osobou a vykonává činnost v souladu se svým posláním.

(2) GSGM působí na územích České Republiky a Slovenské Republiky. Sídlem GSGM je Brno (Česká Republika).

 

§ 3

(1) Své poslání a cíle uvedené v § 1 odst. (1) GSGM naplňuje zejména tím, že

     a/ organizuje a pořádá vědecké konference, semináře, pracovní setkání, přednášky, diskuze, školící kurzy, tématické zájezdy a jiné obdobné společenské akce, zaměřené na genetickou problematiku;

     b/ zpracovává a předkládá příslušným odborným pracovištím, státním orgánům a ostatním subjektům návrhy, podněty a doporučení k opatřením, týkajícím se oboru genetiky;

     c/ vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti a dalším vědeckým a odborným aktivitám v oboru genetiky;

     d/ podle možností vypisuje soutěže a oceňuje významné výsledky pedagogické, vědeckovýzkumné a odborné činnosti v oboru genetiky;

     e/ vydává písemný informační bulletin a popř. i další písemné materiály, zaměřené na problematiku genetiky a poskytující informace o tuzemských i zahraničních akcích souvisejících s problematikou genetiky;

     f/ poskytuje svým členům odbornou pomoc.

(2) GSGM spolupracuje s Československou biologickou společností i s dalšími českými a slovenskými vědeckými společnostmi. V zahraničí spolupracuje především s genetickými společnostmi sdruženými ve FEGS (Federation of European Genetical Societies).

 

II. Členství

 § 4

(1) Členství v GSGM je řádné nebo čestné.

(2) Členem GSGM může být fyzická osoba starší 18 let, jestliže písemně požádá o členství v GSGM a písemně prohlásí, že bude v GSGM působit ve smyslu jejích stanov. O přijetí za člena rozhoduje výbor GSGM.

(3) Fyzické osoby mladší 18 let mohou být čekateli na členství. Čekatelé mají právo využívat všech výhod GSGM, nemohou však volit a být voleni do samosprávných orgánů GSGM. Dovršením věku 18 let se čekatelé na členství automaticky stávají členy GSGM se všemi právy a povinnostmi řádných členů GSGM.

(4) Čestným členem GSGM se může stát významný domácí (tzn. český nebo slovenský) nebo zahraniční vědecký odborník, působící v oboru genetiky, nebo i vědecký pracovník z jiného oboru, který se význačným způsobem zasloužil o rozvoj genetiky. Čestný člen je zproštěn povinnosti platit členské příspěvky. Čestní členové jsou voleni plénem GSGM po  projednání a předložení příslušného návrhu na čestné členství výborem GSGM.

 

 III. Práva členů

 § 5

(1) Každý řádný i čestný člen má právo:

     a/ zúčastňovat se všech akcí pořádaných GSGM a být informován o termínech jejich konání a o jejich programu;

     b/ být informován o činnosti GSGM, tzn. dostávat zdarma a pravidelně informační bulletin GSGM a popř. i další písemné materiály připravované výborem GSGM pro informování členstva;

     c/ volit a být volen do samosprávných orgánů GSGM;

     d/ stát se členem odborných komisí, pracovních skupin a jiných odborných orgánů, pokud jsou v GSGM účelově ustaveny či jmenovány;

     e/ vyjadřovat se k činnosti GSGM a k práci jejího výboru, a předkládat, prosazovat a obhajovat svoje vlastní návrhy, podněty, iniciativy a kritické připomínky;

     f/ podávat návrhy na udělení čestného členství, popř. ocenění, čestného uznání či jiného vyznamenání GSGM, pokud je takové ocenění, uznání nebo vyznamenání udělováno;

     g/ jednat a hlasovat o všech návrzích podávaných výborem GSGM plénu nebo valnému shromáždění k rozhodnutí.

  

IV. Povinnosti členů

 § 6

(1) Řádný člen GSGM je povinen zejména:

     a/ dodržovat stanovy GSGM a aktivně se podílet na její činnosti;

     b/ plnit povinnosti vyplývající z jeho příp.funkcí v samosprávných či jiných orgánech GSGM;

     c/ platit pravidelně ve stanovených termínech a ve stanovené výši členské příspěvky;

     d/ za všech okolností dodržovat všeobecně uznávané normy a zásady etiky vědecké práce.

(2) Čestný člen GSGM má stejné povinnosti jako řádný člen, kromě povinnosti platit členské příspěvky.

(3) Členské příspěvky ve výši stanovené a schválené podle § 8 odst. (2) písm. e/ platí všichni řádní členové GSGM, kromě čekatelů na členství (§ 4 odst. (3)) a studentů. Čekatelé na členství a studenti platí pravidelně ve stanovených termínech členský příspěvek v poloviční výši.

  

V. Zánik členství

 § 7 

(1) Řádné nebo čestné členství v GSGM zaniká:

     a/ písemným prohlášením člena, že z GSGM vystupuje;

     b/ úmrtím člena;

     c/ vyloučením člena.

(2) Řádný nebo čestný člen může být z GSGM vyloučen pouze ze závažných důvodů, a to zejména tehdy, jestliže se prokazatelně provinil proti platným zákonům České Republiky (u českých členů) nebo Slovenské Republiky (u slovenských členů), nebo jestliže jeho jednání je v rozporu se stanovami GSGM.

(3) Řádný člen může být z GSGM vyloučen také pro neplacení členských příspěvků, a to po dobu nejméně dvou let, přičemž byl v průběhu této doby alespoň jednou prokazatelně k zaplacení dlužných členských příspěvků písemně vyzván.

(4) O vyloučení člena jedná a rozhoduje výbor GSGM na základě odůvodněného písemného návrhu kteréhokoli člena GSGM, a to na svém nejbližším zasedání. Proti rozhodnutí výboru GSGM se člen může odvolat k nejbližšímu valnému shromáždění GSGM, které je povinno odvolání projednat a sdělit prostřednictvím výboru GSGM členovi svoje konečné rozhodnutí. Proti rozhodnutí valného shromáždění již není odvolání.

(5) Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení již zaplacených členských příspěvků.

(6) Vyloučený řádný člen může znovu požádat o členství v GSGM nejdříve po třech letech od svého vyloučení.

(7) Čestné členství, které zaniklo dobrovolným vystoupením člena nebo jeho vyloučením (§ 7 odst. (1) písm. a/ nebo c/) již nelze obnovit.

 

VI. Samosprávné orgány GSGM

 § 8

(1) Samosprávnými orgány GSGM jsou:

     a/ plénum GSGM;

     b/ valné shromáždění GSGM;

     c/ výbor GSGM;

     d/ revizoři účtů GSGM.

(2) Plénum GSGM tvoří všichni členové GSGM. Plénum je nejvyšším samosprávným orgánem GSGM, který projednává, vyjadřuje se a rozhoduje o všech základních otázkách činnosti a existence GSGM. Do výlučné pravomoci pléna GSGM patří:

     a/ volba členů výboru GSGM;

     b/ volba revizorů účtů GSGM;

     c/ volba čestných členů GSGM;

     d/ schvalování stanov GSGM a jejich příp. změn, úprav a doplňků;

     e/ schvalování výše členských příspěvků GSGM;

     f/ schvalování příp. návrhu na zrušení GSGM.

(3) Ke všem bodům uvedeným v § 8 odst. (2) písm. a/ až f/ se plénum GSGM vyjadřuje tajným hlasováním, a to písemnou anonymní formou, kterou určí výbor GSGM. Příslušný návrh, o němž plénum hlasovalo, se pokládá za schválený, jestliže pro něj hlasovalo více než 50 % hlasujících členů GSGM, přičemž se hlasování musí zúčastnit alespoň 50 % všech členů GSGM.

(4) Valné shromáždění GSGM je svoláváno výborem GSGM podle potřeby, nejméně však jednou za tři roky. Výbor GSGM je kromě toho povinen svolat valné shromáždění, požádá-li o to nejméně 10 % členů GSGM. Na každé valné shromáždění musí být pozváni všichni členové GSGM. Valné shromáždění pak představují ti členové GSGM, kteří se ho osobně zúčastnili, přičemž ve svém souhrnu na tomto valném shromáždění musí tvořit nejméně 10 % veškerého členstva GSGM.  Za této podmínky je valné shromáždění GSGM usnášeníschopné a může právoplatně hlasovat.

(5) Písemné pozvánky na valné shromáždění musí obsahovat navržený program jednání a všechny příslušné návrhy, které výbor GSGM předkládá valnému shromáždění k projednání a schválení. Pozvánky musí obdržet všichni členové GSGM nejméně dva měsíce před vlastním zasedáním valného shromáždění.

(6) Do výlučné pravomoci valného shromáždění GSGM patří projednávání a schvalování:

     a/ zprávy o činnosti výboru GSGM za uplynulé funkční období;

     b/ zprávy revizorů účtů GSGM o hospodaření společnosti v uplynulém tříletém období od posledního zasedání valného shromáždění GSGM;

     c/ zásad a základních směrů činnosti GSGM pro následující funkční období;

     d/ rozpočtu GSGM pro následující funkční období;

     e/ návrhů na členy výboru GSGM na následující funkční období (o nichž pak následně hlasuje plénum GSGM, viz § 8 odst. (2) písm. a/);

     f/ návrhů na příp.změny, úpravy a doplňky stanov GSGM (o nichž pak následně hlasuje plénum GSGM, viz § 8 odst.(2) písm. d/).

(7) K bodu, týkajícímu se návrhů členů výboru GSGM, uvedenému v § 8 odst. (6) písm. e/ se na valném shromáždění hlasuje tajně. Příslušný návrh se pak pokládá za schválený, pokud pro něj hlasovalo více než 50 % přítomných členů GSGM.

(8) Výbor GSGM je organizačním orgánem, který organizuje a řídí činnost společnosti. Výbor GSGM se skládá z předsedy, tří místopředsedů, tajemníka, dvou hospodářů, výkonného redaktora informačního bulletinu a dalších pěti členů. Do těchto funkcí jsou členové výboru voleni tajným hlasováním výborem GSGM.

(9) Funkční období výboru GSGM je tříleté.

(10) Výbor GSGM se schází nejméně dvakrát ročně. Jeho hlavní činností je:

     a/ organizace a řízení činnosti GSGM podle zásad a hlavních směrů činnosti společnosti schválených valným shromážděním GSGM;

     b/ organizace a příprava seminářů, celostátních vědeckých konferencí a dalších celospolečenských akcí GSGM;

     c/ příprava programu a svolávání valného shromáždění GSGM;

     d/ projednávání a příprava návrhů pro valné shromáždění GSGM podle § 8 odst. (5);

     e/ příprava a předkládání návrhů, schválených valným shromážděním,  plénu GSGM;

     f/ projednávání, schvalování a tématická příprava náplně jednotlivých čísel informačního bulletinu GSGM a organizační zajištění jeho vydávání;

g/ vedení účtů GSGM a hospodaření s finančními prostředky GSGM podle rozpočtu schváleného valným shromážděním.

(11) Revizoři účtů GSGM dohlíží na hospodaření s finančními prostředky GSGM. Pro dané funkční období jsou plénem GSGM voleni vždy dva revizoři (jeden za Českou Republiku a druhý za Slovenskou Republiku). Za svou činnost se zodpovídají valnému shromáždění GSGM, kterému předkládají svou zprávu o hospodaření GSGM v daném funkčním období. Ve svojí revizní činnosti se řídí právními předpisy, obecně platnými v České Republice a ve Slovenské Republice. Jejich funkční období je tříleté.

 

VII. Právní postavení, majetek a hospodaření

 § 9

(1)  Statutárním zástupcem GSGM je předseda výboru GSGM, který může pro jednotlivé dílčí úkoly, vyplývající z této funkce, písemně pověřit některého z dalších členů výboru GSGM.

§ 10

(1)  K materiálnímu zabezpečení činnosti GSGM slouží:

a/ členské příspěvky;

b/ dotace;

c/ dary a dědictví;

d/ zisky z vlastní činnosti GSGM, zejména z pořádaných vědeckých akcí.

 (2)  Za hospodaření GSGM, za dodržování finančních předpisů a kontrolu účetních dokladů, za čerpání prostředků v souladu s obecně platnými zákonnými předpisy a rozhodnutími výboru GSGM odpovídá hospodář výboru GSGM.

 (3)  V případě zániku GSGM rozhoduje o majetkovém vypořádání příslušná likvidační komise GSGM, která bude k tomu účelu jmenována plénem GSGM.

 

VIII. Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 11

(1)  Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace GSGM.

(2)  Kterýkoli člen GSGM má právo předkládat návrhy a podněty na změny, úpravy a doplňky ve stanovách GSGM. Svůj návrh podává písemně výboru GSGM, který je povinen jej projednat na svém nejbližším zasedání a následně jej se svým vyjádřením předložit k projednání a ke schválení nejbližšímu valnému shromáždění GSGM, které připraví konečný návrh těchto změn pro jeho předložení a schválení plénem GSGM. Změny stanov schválené plénem GSGM jsou pak výborem GSGM oznámeny ve smyslu § 11 odst. (1) zák.č. 83/1990 Sb. Ministerstvu vnitra České republiky a nabývají účinnosti dnem, kdy toto ministerstvo písemně oznámí, že je bere na vědomí.

(3) Toto znění stanov připravil a schválil výbor GSGM dne 1.listopadu 2000, projednalo a schválilo valné shromáždění GSGM dne ……, a schválilo plénum GSGM dne……

*****


© 2009 GSGM | Všechna práva vyhrazena
Website design by Tomáš Urban